2020

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:

- Subvenció destinada al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals- Ens Ajuntaments: 2.389,88€
- Subvenció llar infants municipal i 1r. cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019: 8.575,00€                                                                                                   
- Subvenció excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals Tipus B obres substitució canonada C. Abadia: 4.625,15€
- Subvencions realització actuacions gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans: 846,31€
- Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà: 4.079,70€
- Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals: 2.223,00€
- Subvenció per interessos de préstecs: 1.825,47€ 
- PAM 2020 - Programa de sanejament finances mun. - Romanent tresoreria ajustat negatiu: 260.658,26€
- PAM 2020 - Programa sosteniment lloc secretaria-intervenció: 10.000,00€                                                 - Subvencions Ajuntaments activitats culturals, esportives i educatives despeses Covid-19: 10.000,00€

-Subvencions destinades en matèria de protecció de Salut pública COVID-19: 11.309,20€          

- Subvenció destinada a la realització d'actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics: 2.000€                                                                                                                                            - Subvenció excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals Tipus B execució obres camins municipals: 50.000€                                                                                                                       - Subvenció excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals Tipus B obres reparació piscina petita: optat a 1.350€ i l'import concedit ha sigut del 95%, sent 1.282,50€.                                                                                                                                                    

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal