2020

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:  
- Subvenció destinada al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals - Ens Ajuntaments: 2.389,88€ 
- Subvenció llar infants municipal i 1r. cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019: 8.575,00€                                                                          
- Subvenció excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals Tipus B obres substitució canonada C. Abadia: 4.625,15€ 
- Subvencions realització actuacions gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans: 846,31€ 
- Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà: 4.079,70€  
- Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals: 1.134,47€   
- Subvenció per interessos de préstecs: 1.366,76€ 
- PAM 2020 - Programa de sanejament finances mun. - Romanent tresoreria ajustat negatiu: 260.658,26€  
- PAM 2020 - Programa sosteniment lloc secretaria-intervenció: 10.000€ 
- Subvencions Ajuntaments activitats culturals, esportives i educatives despeses Covid-19: 10.000€  
- Subvencions destinades en matèria de protecció de Salut pública COVID-19: 11.309,20€              
- Subvenció excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals Tipus B execució obres camins municipals: 50.000€   
- Subvenció excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals Tipus B obres reparació piscina petita: 1.282,50€   
- Subvenció e-catàleg: 8.422€                                                                                                                                                                         

 

La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:   
- Subvenció ajut gestió forestal sostenible: 24.941,70€ (10.723,32€ FEADER ; 14.214,77€ DARP)  
- Subvenció consultori local. Servei Català de la Salut: 3.538,99€  
- Subvenció Jutjat de Pau: 860€   
- Subvenció despeses derivades de la lluita contra la violència masclista: 314,60€ 
- Subvenció de càrrecs electes 2020: 4.376,44€ 

Subscriure a
Menu

Menú principal