2021

1. ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA DE SERVEIS I MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

 

2. ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

 

3. ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES

 

4. ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

5. ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

 

6. ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS

 

7. ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 

8. ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER US DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

 

9. ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT

 

10. ORDENANÇA FISCAL 
TAXA PER L’OCUPACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

 

11. ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL

 

12. ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

 

13. ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

14.ORDENANÇA FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS, AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES I LLICÈNCIES

 

15.ORDENANÇA FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           REGULADORA DE CIVISME I ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE TIVENYS.

 

16.ORDENANÇA FISCAL
MUNICIPAL D'ÚS,CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DELS CAMINS RURALS DEL MUNICIPI DE TIVENYS.

 

17.ORDENANÇA FISCAL                                                                                                                              TAXA REGULADORA PER L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES.

 

18.ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DEL SERVEI POSTAL I UTILITZACIÓ DE BÚSTIES.

 

19.ORDENANÇA FISCAL  
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER SERVEI DE PATROCINI PÚBLIC D'ANUNCIANTS LOCALS I DE LES TERRES DE L'EBRE.

 

 

 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal