Assistenta social

 • Què son els Serveis Socials Bàsics?

Els Serveis Socials Bàsics constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció, a tot el Sistema de Serveis Socials.

Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitats en que es trobin o que es puguin presentar.

Què fan els Serveis Socials Bàsics?

 • Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió.
 • Rebre, analitzar i fer propostes d'actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del seu territori.
 • Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d'abordar les seves necessitats
 • Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats.
 • Tramitar i fer seguiment de programes que requereixen la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, suport a les famílies, dependència, etc.).
 • Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA- cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

En definitiva, els serveis socials d'atenció primària atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.

 • Serveis que s’ofereixen 

Servei d'Ajuda a Domicili
El servei d’ajuda a domicili és un conjunt organitzat i coordinat d’accions i prestacions que es realitzen a la llar de la persona, oferint  una atenció integral i personalitzada a persones i unitats de convivència que tenen dificultats per  romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià.

Servei de les tecnologies de suport i cura
És una modalitat del servei d’atenció domiciliària, el qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència i donar una resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de les persones amb l’exterior.

El servei de teleassistència permet que l'usuari/a, amb un sistema fàcil d'operar, estigui connectat permanentment a una central d'alarma i entri en contacte verbal amb un centre

Servei de Transport Adaptat
És un servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones discapacitades, persones amb problemes de mobilitat i persones grans amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada.

Sistema de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i els seus fills i filles
Els serveis d’atenció i acolliment d’urgències són serveis especialitzats, integrats a la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones que pateixen violència masclista, que han de facilitar l’acolliment temporal, de curta durada, a les dones que es troben en aquesta situació així com als seus fills.

Persones amb dependència
Protecció de les persones en situació de dependència, a través de la Llei de la Dependència que regula l’atenció i les prestacions a un col·lectiu de població cada cop més important a causa dels canvis demogràfics i socials.

Ajuts d'urgència social
És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social.

Banc d'Ajudes Tècniques
És un servei adreçat a persones amb una disminució i/o dependència i als seus familiars, per tal de facilitar-los l’accés a l’assessorament tècnic per a l’adaptació domiciliària, així com oferir-los les ajudes tècniques necessàries que no estan subvencionades per altres departaments.

Excedents alimentaris
Distribució d’Aliments del Programa d’Ajuda alimentaria a les persones més desfavorides de la Unió Europea.

Tiquet Fresc
El Tiquet Fresc és una iniciativa que permet complementar la dieta de les persones que es troben en el llindar de la pobresa amb productes frescos, per tal d’aconseguir una dieta equilibrada i saludable.

Servei de mediació
La mediació és un mètode pacífic de gestió de conflictes en què un tercer fa possible que les persones parlin, reflexionin i cerquin de forma conjunta una solució vàlida, responsable i útil per tothom.

 • Qui s’hi pot adreçar?

Tots els ciutadans i ciutadanes empadronats al municipi. (*)

(*) Les persones que no compleixen aquest requisit i que es troben en situació de necessitat personal bàsica també hi poden accedir, d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria d'estrangeria. També es garanteix l’atenció per als menors d'edat, en virtut dels convenis internacionals dels drets dels infants.

 • Horari d’atenció

L’horari d’atenció de la Treballadora Social, es els dilluns de 9:00h a 14:00h, excepte l’últim dilluns de mes.

Subscriure a
Menu

Menú principal