Ordenances

 

Una ordenança és un tipus de norma jurídica que s'inclou dins dels reglaments, i que es caracteritza per estar subordinada a la llei.

 

 

1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE SERVEIS I MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 2. ORDENANÇA FISCALREGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 3. ORDENANÇA FISCALREGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES 4. ORDENANÇA FISCALREGULADORA DE L'IMPOST SOBRE...
1. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA RECOLLIDA DE RESIDUS2. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO): BONIFICACIÓ REHABILITACIÓ FAÇANES
Subscriure a
Menu

Menú principal