Tràmits

En què consisteix?Inscriure’s al padró municipal, un ciutadà o ciutadana nacional o estrangera que resideix al municipiQui ho pot sol·licitar?Qualsevol persona major d’edat o emancipadaQuan es pot sol·licitar?De dilluns a divendres de 09:00h a 14:00hQuè heu de fer?Presentar la sol·licitud emplenada...
En què consisteix?En comunicar la realització de cremes de restes agrícoles, d´acord amb l´Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s´estableixen mesures de prevenció d´incendis forestals.En...
En què consisteix?En canviar la dada del padró referent al domicili dins del mateix municipi de residènciaQui ho pot sol·licitar?- Qualsevol persona major d’edat- La persona que sol·licita una alta ha de signar la sol·licitud personalment o a través d’un representant degudament autoritzat- En el...
En què consisteix?A expedir un document que acredita de manera fefaent la residència individual o col·lectiva d’un/a ciutadà/ana al municipi on està empadronat. El certificat el signa l’Alcalde i la Secretaria de l’AjuntamentQui ho pot sol·licitar?Qualsevol persona que necessiti acreditar de forma...
En què consisteix?Pagament de tributs municipals en termini voluntari sempre que es disposi del corresponent document de pagament vigentQui ho pot sol·licitar?El contribuentQuan es pot sol·licitar?Durant el termini voluntari de pagamentQuè heu de fer?Realitzar el pagament a les oficines de la Caixa...
En què consisteix?Obtenir el document acreditatiu del dret de les persones amb disminució, que tenen mobilitat reduïda, per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o destinacióQui ho pot sol·licitar?- Les persones que superin el barem de mobilitat Titular no...
Subscriure a
Menu

Menú principal